Všeobecné smluvní podmínky

Cestovní kancelář EUROSKI.CZ s.r.o., Farského 17, PLZEŇ, 326 00, IČ: 25230981, DIČ: CZ25230981, tel.: 377 330 300, info@euroski.cz, www.euroski.cz (dále jen CK) organizuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem dle zákona č.159/1999 Sb. (pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Pobřežní 665/23, Praha 8, ČR; IČ: 63998530, číslo smlouvy 0201601877) a služby cestovního ruchu na objednávku dle dohody pro individuální zájemce a organizace.

1. vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zájezdu (objednávky), vytvořené zákazníkem prostřednictvím internetového rozhraní v rezervačním systému cestovní kanceláře na www.euroski.cz, potvrzené CK nebo jejím autorizovaným prodejcem zájezdů nebo uhrazením zálohy za objednané služby ze strany zákazníka (objednavatele). Objednavatel odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu. Za smluvní závazky přihlášených osob uvedených ve smlouvě o zájezdu ručí objednavatel jako za své vlastní. Objednavatel zájezdu nebo služby je smluvním plátcem není-li dohodnuto jinak. Řádně vyplněnou smlouvu o zájezdu je nutno doručit do CK do dohodnuté lhůty rezervace zájezdu a uhradit dohodnutou zálohu zájezdu nebo služby. Po úhradě zálohy (resp. doplatku) je objednavateli prostřednictvím elektronické pošty zasláno potvrzení o úhradě zálohy (doplatku). V případě, že CK obdrží smlouvu o zájezdu a úhradu zálohy po lhůtě rezervace, popřípadě je-li smlouva o zájezdu vyplněna neúplně, vyhrazuje si CK právo od smluvního vztahu odstoupit a nabídnout rezervované místo dalšímu zájemci. Předáním (zasláním) vyplněné smlouvy o zájezdu (objednávky) ev. uhrazením zálohy cestovní kanceláři zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Potvrzením smlouvy o zájezdu resp. příjmu platby se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Obsah smlouvy o zájezdu je určen nabídkou, uvedenou na webových stránkách www.euroski.cz ev. dodatečnými nabídkami CK a řídí se ustanoveními Občanského a obchodního zákoníku, která jsou doplněna těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

2. platební podmínky

Cestovní kancelář má právo na zaplacení všech služeb před jejich poskytnutím. CK požaduje při uzavření smlouvy o zájezdu uhrazení zálohy ve výši minimálně 50% (není-li dohodnuto jinak) z celkové ceny zájezdu nebo služby. Při objednání zájezdu před 1.9.2019 činí záloha 800 Kč/os. Začátkem září pak CK požaduje doplacení zálohy min. 50% z celkové ceny zájezdu. Zákazník je povinen uhradit doplatek nejpozději 1 měsíc před datem odjezdu zájezdu nebo zahájením první objednané služby (není-li dohodnuto jinak). V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 1 měsíc před realizací zájezdu nebo objednané služby je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu nebo služby v plné výši (není-li dohodnuto jinak). Platbu je možné provést v hotovosti v CK, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Na doklad o úhradě platby je nutné vždy uvést jako variabilní symbol číslo smlouvy o zájezdu (není-li dohodnuto jinak). Skupiny, které čerpají skupinovou slevu, jsou povinny hradit zálohu i doplatek za celou skupinu. V případě snížení počtu účastníků skupiny (z důvodu storna) na nižší počet než je minimální počet pro poskytnutí skupinové slevy, nebude tato sleva poskytnuta. Pokyny a další informace k odjezdu, asistenční karty pojišťovny a voucher na ubytování a skipasy jsou zaslány zákazníkům (objednavateli zájezdu) elektronickou poštou po uhrazení doplatku nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu nebo objednané služby.

3. cena zájezdu

Ceny zájezdů a služeb sjednané mezi CK a zákazníkem jsou smluvní. V ceně všech zájezdů je obsaženo DPH. Cena obsahuje služby, které jsou pro každý zájezd uvedeny v nabídce na www.euroski.cz ev. v nabídce na základě individuálního požadavku a objednávky. Zákazník nemá nárok na slevy vyhlášené CK po datu uzavření smlouvy o zájezdu.

4. práva a povinnosti zákazníka (objednavatele)

zákazník (objednavatel) má právo

 1. na řádné poskytnutí potvrzených a zaplacených služeb;
 2. na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny na www.euroski.cz, především kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (zástupce CK v místě pobytu, adresa a telefon zastupitelského úřadu apod.);
 3. být včas seznámen se všemi případnými změnami termínu, programu a ceny zájezdu nebo služeb;
 4. kdykoli před zahájením zájezdu nebo služby odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek dle odst. 6;
 5. oznámit CK změnu účastníka zájezdu nebo služby dle podmínek v odst. 5, bodů g),h);
 6. na reklamaci vad v souladu s odst. 7;
 7. na ochranu osobních dat před nepovolanými osobami;

zákazník (objednavatel) má povinnost

 1. poskytnout CK souhlas zákonného zástupce pokud se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu;
 2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
 3. uhradit sjednanou cenu zájezdu nebo služeb; v případě jejich neuhrazení ve stanoveném termínu má CK právo jeho účast zrušit a účtovat mu odpovídající stornopoplatek;
 4. překontrolovat si správnost údajů na dokladech potřebných k čerpání služeb, včetně platného cestovního dokladu, a dostavit se ve stanoveném čase na místo nástupu odjezdu autobusu resp. nástupu na ubytování;
 5. řídit se pokyny průvodce, delegáta zájezdu, řidiče autobusu a dodržovat stanovený program, předpisy platné v navštíveném státě a místě pobytu; v případě, že zákazník poruší právní předpisy nebo závažně naruší program zájezdu, má zástupce CK (v součinnosti s policií příslušného státu) právo takového zákazníka ze zájezdu vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu všech služeb doposud nevyužitých;
 6. zdržet se jednání, jež by mohlo ohrozit nebo poškodit zdraví a majetek ostatních účastníků zájezdu;
 7. uhradit případnou škodu, kterou způsobí svým jednáním v dopravním prostředku nebo ubytovacím zařízení, ve kterém využíval sjednané služby;

5. změny dohodnutých služeb

před zahájením zájezdu

 1. je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu v případě, že v době po uzavření smlouvy o zájezdu dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou nebo směnného kurzu čs. měny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% ode dne kalkulace zájezdu (kurz ČSOB ke dni 1.6.2019); písemné oznámení (elektronickou poštou apod.) o zvýšení ceny, s přesným stanovením výpočtu zvýšení ceny, musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu nebo služby; zákazník je poté povinen uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení tohoto oznámení; při nesplnění uvedené povinnosti má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a zákazníkovi účtovat příslušný stornopoplatek; všichni zákazníci, kteří při odevzdání smlouvy o zájezdu uhradí plnou cenu zájezdu, mají tuto cenu garantovánu i přes kurzový pokles čs. měny nebo zvýšení cen pohonných hmot;
 2. je-li CK nucena z objektivních důvodů, které nemůže ovlivnit, změnit podmínky smlouvy o zájezdu (např. program, trasu, cenu zájezdu nebo služby z důvodu změn cen zahraničních partnerů, dopravců apod.), může navrhnout zákazníkovi změnu služeb, které jsou předmětem smlouvy o zájezdu; pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena; tyto změny je CK povinna bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, který má právo se rozhodnout, zda-li s touto změnou souhlasí nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí; v takovém případě zákazník stornopoplatek neplatí a CK mu neprodleně vrátí jím již uhrazenou platbu;
 3. zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení již uhrazené platby bez účtování stornopoplatků také v případě změny termínu konání zájezdu o více než 24 hodin, místa pobytu, způsobu přepravy a zvýšení ceny zájezdu o více než 10%, vyjma případu dle odst. 5 bodu a); za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie v rámci stejného místa pobytu nebo změna příjezdové/od­jezdové trasy z důvodů dopravních, bezpečnostních a­pod.;
 4. pokud zákazník písemně neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu služeb, které jsou předmětem smlouvy o zájezdu, má se za to, že se změnou souhlasí;
 5. zákazník má právo převést již zaplacenou platbu na úhradu náhradního zájezdu nebo služby, která mu je nabídnuta CK a která svou kvalitou a rozsahem odpovídá službám, uvedených v původní smlouvě o zájezdu; je-li cena náhradního zájezdu nebo služby nižší, než-li již uskutečněné platby, je CK povinna tento rozdíl zákazníkovi vrátit;
 6. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo změnit typ dopravního prostředku (např. autobusu s menší kapacitou přepravovaných osob) v případě, že není dosaženo minimálního počtu 25 účastníků, kterým je podmíněna realizace autobusového zájezdu; rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit zákazníkovi (objednavateli) písemně, nejpozději 10 dnů před datem zahájení zájezdu a zároveň mu vrátit všechny dosud uhrazené platby;
 7. před zahájením zájezdu nebo služby může zákazník (objednavatel) písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba; dnem doručení tohoto oznámení do CK se tato osoba stává zákazníkem; objednavatel odpovídá za zaplacení ceny zájezdu (služby) za náhradního účastníka;
 8. změna odjezdového místa, druhu skipasu, typu ubytování nebo jména účastníka ze strany zákazníka bude provedena pouze v případě, že tuto změnu bude mít CK možnost realizovat; za tyto změny bude CK účtovat manipulační poplatek ve výši 200 Kč/os ev. 1000 Kč/os v případě, že zákazník změní dopravu autobusem na individuální v době kratší než 30 dní před odjezdem na zájezd;

v průběhu zájezdu

 1. CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet; v takovém případě je CK povinna zabezpečit náhradní program a služby, které jsou svým rozsahem a kvalitou srovnatelné s původními podmínkami; za toto alternativní opatření nebude od zákazníka vyžadovat další platby a rozdíl v případě vyšších nákladů uhradí z vlastních prostředků nebo vrátí zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo zajištěno náhradní plnění; v případě, že CK zajistí jako náhradní plnění službu stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiné rezidenci stejné nebo vyšší kategorie), nevznikají zákazníkovi vůči cestovní kanceláři žádné další nároky; CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci;
 2. CK si vyhrazuje právo na případné zpoždění příjezdu autobusu do cílového místa pobytu nebo návratu do ČR z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek apod.; v případě zpožděného příjezdu z výše uvedených důvodů nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy, slevu nebo jiné odškodnění;

6. stornovací podmínky – odstupné

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo služby odstoupit od smlouvy o zájzdu; toto odstoupení je povinen provést vždy písemným oznámením cestovní kanceláři nebo autorizovanému prodejci osobně, doporučenou poštou, elektronickou poštou nebo faxem; pro stanovení výše odstupného (stornopoplatku) je rozhodující datum, kdy je toto odstoupení od smlouvy doručeno autorizovanému prodejci nebo přímo CK; zákazník (objednavatel) je povinen uhradit cestovní kanceláři odstupné (stornopoplatek), jehož výše je závislá na počtu dní před zahájením zájezdu nebo pobytu, kdy od cestovní smlouvy odstoupí.

91 a více dní manipulační poplatek 800 Kč na osobu – u chaletů
90–61 dní 20 % z celkové ceny zájezdu nebo služby na osobu – u chaletů
61 a více dní manipulační poplatek 800 Kč na osobu – u apartmánů
61 a více dní 20 % z celkové ceny zájezdu nebo služby na osobu – u hotelů
60 – 41 dní 30 % z celkové ceny zájezdu nebo služby na osobu
40 – 31 dní 50 % z celkové ceny zájezdu nebo služby na osobu
30 – 15 dní 70 % z celkové ceny zájezdu nebo služby na osobu
14 – 4 dny 90 % z celkové ceny zájezdu nebo služby na osobu
3 dny a méně 100 % z celkové ceny zájezdu nebo služby na osobu

Celkovou cenou pro výpočet stornopoplatků se rozumí celková prodejní cena, snížená o částku za cestovní pojištění SKI (36 Kč/os/den, v případě, že bylo při uzavření cestovní smlouvy sjednáno). Jakákoliv změna termínu zájezdu, termínu pobytu, střediska, typu ubytovacího zařízení a jiných služeb ze strany zákazníka před zahájením zájezdu nebo služby bude považována jako odstoupení od smlouvy a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům. Zákazník, který v průběhu zájezdu (pobytu) zruší jeho část nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za tyto nečerpané služby.

 • * V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je zbývající osoba povinna doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj.

U ubytování v apartmánech/cha­letech, lze uplatňovat storno zájezdu/pobytu pro jednotlivou osobu (platí pro zrušení osoby do 31 dní před odjezdem), za předpokladu, že ubytované osoby v apartmánu/chaletu uhradí nižší obsazenost apartmánu/chaletu.

7. reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah a kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta ve smlouvě o zájezdu, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník má právo reklamovat případné vady poskytnutých služeb a požadovat jejich odstranění, popřípadě doplnění služby nebo poskytnutí slevy. Reklamaci vady služby uplatňuje zákazník na místě jejího vzniku, popřípadě u pověřeného zástupce CK v místě pobytu tak, aby mohla být včas sjednána náprava. Pokud nebude stížnost podána neprodleně na místě zástupci CK nebo v ubytovací agentuře, popř. opomene-li zákazník na nedostatek upozornit, zcela zaniká nárok na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Nepodaří-li se nedostatek odstranit na místě, sepíše zástupce CK se zákazníkem reklamační protokol. V případě nesplnění služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu nebo objednávce lze reklamaci uplatnit po návratu ze zájezdu nebo pobytu, avšak nejpozději do 3 měsíců po jeho skončení, jinak právo na reklamaci zaniká. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu v případech, že:

 1. byla zaviněna zákazníkem;
 2. byla způsobena neodvratitelnou událostí, které nemohlo být ani při vynaložení veškerého možného úsilí zabráněno;
 3. neplnění nebo nedostatečné plnění sjednaných služeb bylo způsobeno třetí osobou, která nemá žádný vztah k zajišťování sjednaných služeb plynoucích ze smlouvy o zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná.

8. cestovní pojištění

V ceně zájezdů nebo pobytů není obsaženo cestovní pojištění zákazníka při pobytu v zahraničí. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkům uzavřít si cestovní pojištění individuálně ev. prostřednictvím CK u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8,18600; IČ 63998530. Rozsah pojištění a limity plnění jsou vymezeny smlouvou číslo 1870001532, uzavřenou mezi CK a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.(dále jen „pojišťovnou“) a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro Cestovní pojištění. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí pouze jako zprostředkovatel. Limity pojistného plnění jsou uvedeny níže. Pojistná událost je řešena na základě oznámení pojistné události mezi pojištěným a pojišťovnou. V případě pojistné události z pojištění storna zájezdu je nutné bezodkladné zrušení zájezdu nebo služby a doplacení ceny minimálně do výše stornopoplatku. Cestovní pojištění si lze objednat pouze při uzavírání smlouvy o zájezdu (koupi zájezdu). Cestovní pojištění se vztahuje na rekreační provozování lyžování a snowboardingu pouze na vyznačených a oficiálních sjezdových tratích. Pojištění se nevztahuje na lyžování a snowboarding mimo označené a oficiální trasy, freestylesnow­boarding jízdu na „U“ rampě, akrobacii a skoky na lyžích a na sportovní soutěže a závody. Doba platnosti pojištění SKI je shodná s termínem ubytování v zahraničí. Klienti, kteří si objednali u CK i dopravu, jsou pojištěni ode dne nástupu do autobusu v ČR až do jeho návratu zpět do ČR.


Pojištění SKI
cena 0–18 let 29 Kč / den
cena 18–70 let 36 Kč / den
cena 70–79 let 55 Kč / den

Pojištění léčebných výloh

riziko limit pojistného plnění
CELKOVÝ LIMIT 2 500 000 Kč
zdravotní péče 2 500 000 Kč
repatriace a převoz 2 500 000 Kč
náklady na doprovázející osobu 10 000 Kč max. 2 000 Kč za den
ošetření zubů 7 000 Kč

Úrazové pojištění

riziko limit pojistného plnění
smrt s následkem úrazu 100 000 Kč
trvalé následky úrazu 200 000 Kč

Pojištění zavazadel

riziko limit pojistného plnění
zavazadla 10 000 Kč
za jednu věc max. 5 000 Kč

Odpovědnosti za škodu

riziko limit pojistného plnění
újma na zdraví nebo při usmrcení 1 500 000 Kč
újma na majetku 500 000 Kč

Pojištění storna zájezdu

riziko limit pojistného plnění
maximálně/osoba 15 000 Kč, 80% vyúčtovaných storno poplatků

9. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení a evidence plateb. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny). Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). Zasílání obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu novinky@euroski.cz. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)“ a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů naleznete ZDE.


Lyžování v Rakousku
EuroskiVyhledávání / online rezervace
SEO webu sledují SEO nástroje.cz